Forretningsorden

Bestyrelsen holder møde hvert kvartal. Suppleanter kan deltage, men uden stemmeret.

Bestyrelsen

 • Har den daglige ledelse af NP, jvf. vedtægterne § 6, stk. 3
 • Konstituerer sig med en næstformand, en kasserer og en sekretær
 • Udpeger en vejformand, en snerydnings ansvarlig og en web-master
 • Er beslutningsdygtig, dersom mindst 3 medlemmer er tilstede
 • Ydes i henhold til vedtægterne §6, stk. 4 vederlag til formanden, kasseren og sekretæren, pt. 0,- kr.

Formanden

 • Udsender indkaldelser til generalforsamlinger
 • Udarbejder beretning og dagsorden til generalforsamlingerne. Der sker en drøftelse af beretningen og dagsorden på sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen
 •  Står for kontakten til kommunen/myndighederne
 •  Udarbejder og udsender elektronisk indkaldelser/dagsorden til bestyrelsesmøderne

Næstformanden

 • Varetager formandens opgaver, når denne har forfald
 •  Er ansvarlig for kontakten til entreprenører mv. i forbindelse med vedligeholdelsen af foreningens veje og stier

Kassereren

 • Fører regnskab i henhold til vedtægterne
 • Indkasserer medlemsbidragene og betaler regninger
 • Fremlægger regnskab og beretning på generalforsamlingen
 • Fører et opdateret medlemskartotek

Sekretæren

 • Skriver referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder
 • Udsender et skriftligt referat til dem, der fremsæt ter ønske om at modtage et sådan

Web-Masteren

 • Er på bestyrelsens vegne ansvarlig for indholdet og opdateringen af hjemmesiden www.naesdalplantage.dk

Vejformanden

 • Sørger for udbedring af småskader på Arnesvej, Helgesvej, Torbensvej og Grethesvej