Vedtægter

§1: Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Næsdal Plantage, stiftet den 21. januar 1969
 2. Foreningens hjemsted er: Odsherred Kommune

§2: Medlemskab

 1. Foreningens medlemmer er ejere af de fra 79a, 79c, 80a, 81a, 25a og 81b parcel 2, Asnæs Sogn til sommerhusbebyggelse udstykkede parceller
  1. Ethvert medlem er underkastet foreningens vedtægter og pligtig til at udrede de medlemsbidrag og øvrige bidrag, som pålignes af generalforsamlingen
  2. Stemmeafgivning skal ske personligt, ved ægtefælle eller ved behørig skriftlig fuldmagt
  3. Det er medlemmernes pligt at holde kassereren under rettet om bopælsforandring

§3: Foreningens formål

 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med de der om tinglyste deklarationer, herunder specielt vedrøren de vedligeholdelse af veje og stier
 2. Foreningen er pligtig at tage skøde på frie arealer, veje og stier med alle disse arealers rettigheder og forpligtelser, og således at overdragelsen sker ved verlagsfrit mod at Grundejerforeningen Næsdal Plantage betaler de positive udgifter ved overdragelsen. Arealerne må ikke videresælges

§4: Medlemsbidrag

 1. Det årlige medlemsbidrag til Grundejerforeningen Næsdal Plantages administration og virksomhed fastsættes på den ordinære generalforsamling for det løbende regnskabsår. Vedligeholdelsesudgifterne til udstykningens private veje, stier m.v. fordeles alene på de 107 parceller, der er udstykket fra stamparcellerne 79a, 79c, 80a, 81a, 25a og 81b parcel 2, samt til de personer, der af kommunen eller ved hævd har fået tillagt færdselsret mod deltagelse i vedligeholdelsen i.h.t. tinglyste servitutter jf. Deklarationen § 8 stk. 4
 2. Er et medlem mere end tre måneder i restance med medlemsbidrag eller anden ydelse til foreningen, bortfalder alle rettigheder som medlem, og restancen overgives til retslig inkasso
 3. Ved første, anden og tredje opkrævning ved restance opkræves et af generalforsamlingen fastlagt ekstra opkrævningsgebyr
 4. En eventuel ejer af to eller flere grunde betaler fuldt medlemsbidrag og fuld ydelse for hver grund
 5. Medlemsbidrag og ydelser forfalder pr. 1. juni hvert år
 6. Indbetaling af medlemsbidrag m.v. kan kun ske til foreningens konto
 7. For det den enkelte grundejer pålignede medlemsbidrag og ydelser m.v. kan Grundejer-foreningen Næsdal Plantages bestyrelse på de enkelte grunde udstede og lade tinglyse, (også efter tinglysning af betingede og endelige parcelskøder), deklaration med pant i den pågældende grund for det af en generalforsamling vedtagne vedrørende foreningens og medlemmernes forpligtelser
 8. Ved ejerskifte har den tidligere ejer ikke noget krav på foreningen, men er pligtig at oplyse den nye ejer om foreningens vedtægter m.v.
 9. Ved køb af en grund hæfter køberen for de på grunden påhvilende restancer, dog ikke længere tilbage end for det regnskabsår, som ligger forud for erhvervelsen af grunden

§5: Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle anliggender og er, uanset det mødte antal medlemmer, altid beslutningsdygtig, således at alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende
 2. Et stemmeberettiget medlem kan give en anden person skriftlig fuldmagt til at møde og stemme for sig. Sådanne fuldmagter må fremlægges for bestyrelsen forinden generalforsamlingen påbegyndes. En tilstedeværende stemmeberettiget person kan dog – foruden sin egen stemme – kun afgive stemme for højst tre fraværende medlemmer
 3. Uanset om en grund måtte ejes af flere i forening, giver hver grund kun ret til at afgive én stemme
 4. Bortset fra at grundejerforeningsbestemmelser som følge af tinglyste servitutdeklarationer ikke kan ændres, kræves til ændring af nærværende vedtægter 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Er sådant tal ikke mødt eller repræsenteret, kan en ny generalforsamling, indkaldt inden en måned, med 2/3 majoritet vedtage forslaget uden hensyn til antallet af de mødte eller repræsenterede
 5. Alle generalforsamlinger afholdes i København eller Asnæs
 6. Medlemmerne har kun adgang til generalforsamlingen mod forevisning af gyldig kvittering for betaling af sidst forfaldne medlemsbidrag og ydelser til foreningen
 7. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts eller april måned
 8. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem efter den til kassereren tilmeldte adresse. Bestyrelsen fastsætter dagsorden, som skal meddeles hvert medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag og spørgsmål, der ønskes behandlet på den ordinære
  generalforsamling, må skriftligt være bestyrelsen I hænde 8 dage før generalforsamlingen
 9. På hver ordinær generalforsamling skal følgende være på dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om Grundejerforeningen Næsdal Plantages virksomhed
  3. Fremlæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor
  4. Fastsættelse af medlemsbidrag for nærværende regnskabsår
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
  6. Valg af revisor samt suppleant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt
 10. Ekstraordinær generalforsamling, som kan indkaldes med mindst otte dages varsel til hvert medlem som ovenfor anført, afholdes så ofte som bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller efter at mindst 1/6 af medlemmerne har indgivet skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden for same. Bestyrelsen har dog ret til at påføre dagsordenen punkter, som den ønsker behandlet samtidig. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er modtaget af bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden tre uger fra begæringens modtagelse
 11. De af generalforsamlingen trufne bestemmelser indføres i en protokol og underskrives af formand og dirigent, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende
 12. Referat fra generalforsamlingen lægges ind på Grundejerforeningen Næsdals hjemmeside

§6: Bestyrelse

 1. Grundejerforeningen Næsdal Plantages ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 højst 7 medlemmer. Disse vælges af generalforsamlingen, der også vælger to suppleanter ligesom generalforsamlingen vælger formand. Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand, kasserer og sekretær
 2. Bestyrelsen vælges for to år af gangen, således at formanden og et medlem afgår på de lige årstal, og de øvrige tre medlemmer på de ulige årstal. Genvalg kan finde sted
 3. Bestyrelsen har den daglige ledelse af Grundejerforeningen Næsdal Plantages anliggender
 4. Foreningen forpligtes ved underskrifter af formanden i forbindelse med to andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er ulønnet, men direkte udgifter ved hvervets udførelse skal refunderes af foreningens kasse, ligesom bestyrelsen er berettiget til at yde formanden, sekretæren og kassereren et passende vederlag
 5. Bestyrelsen udpeger en vejformand og en hjemmesideholder
 6. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer anser det for nødvendigt. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen ved bestyrelsesmøderne og oplæser denne ved næste møde. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende
 7. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden
 8. I tvivlstilfælde er bestyrelsen pligtig at antage juridisk assistance til varetagelse af foreningens og medlemmernes interesser
 9. Klager fra foreningens medlemmer skal fremsendes skriftligt til formanden, som da skal lade disse behandle på første bestyrelsesmøde
 10. Enhver klager skal, hvis denne ønsker der, sikres fuld diskretion
 11. Dersom bestyrelsen kommer under fire medlemmer, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor suppleringsvalg skal finde sted

§7: Regnskab

 1. Grundejerforeningen Næsdal Plantages regnskabsår er fra 1. januar til 31. december, kalenderåret
 2. Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisninger. Alle regningskrav på foreningen skal attesteres af et bestyrelsesmedlem, forinden udbetaling kan finde sted. Bestyrelsen har pligt til at drage omsorg for, at det føres et nøjagtigt regnskab over
  indtægter og udgifter
 3. Beløbet på postgiro eller bankkonto kan kun hæves ved underskrift af to medlemmer af bestyrelsen, hvor af den ene skal være formanden eller kassereren
 4. Regnskabet fremlægges revideret på den ordinære generalforsamling. Regnskabet afgives af kassereren senest 14 dage før generalforsamlingen

§8: Ordensregler

 1. Ethvert medlem er pligtigt at renholde vejareal og rabat udfor vedkommendes parcel, med mindre dette varetages af Grundejerforeningen Næsdal Plantage, kommunen eller andre
 2. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. januar 1969 med ændringer den 22. marts 1976, den 6. juni 2003, 26. april 2008 og 7. juni 2008